Algemene voorwaarden Goedemorgen Ontbijtservice

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMEEN: REIKWIJDTE VAN DE LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1
1. Deze algemene leveringsvoorwaarden van Goedemorgen Ontbijtservice BV
zijn van toepassing op alle door Goedemorgen Ontbijtservice BV gedane
aanbiedingen en uitgebrachte offertes en op alle door, met of namens
Goedemorgen Ontbijtservice BV gesloten overeenkomsten en uit te voeren
werkzaamheden, behoudens uitzonderingen die Goedemorgen
Ontbijtservice BV en de opdrachtgever alsdan schriftelijk overeenkomen.

2. Een verwijzing door een opdrachtgever naar zijn Algemene Voorwaarden wordt
door Goedemorgen Ontbijtservice BV niet aanvaard. Ook in dat geval zullen
de Algemene Leveringsvoorwaarden van Goedemorgen Ontbijtservice BV
van toepassing zijn.


UITGELOTEN BEZORGBIED


1. Goedemorgen Ontbijtservice BV bezorgd niet op de Waddeneilanden.ALGEMENE AANBIEDINGEN, OFFERTES EN AANVANG VAN WERKZAAMHEDEN
Artikel 2
1. Een overeenkomst komt tot stand zodra Goedemorgen Ontbijtservice BV
de mondeling en/of schriftelijk gegeven opdracht heeft bevestigd.


OPDRACHTWIJZIGING


Artikel 3
Wijzigingen van een eenmaal door Goedemorgen Ontbijtservice BV aanvaarde
opdracht, van welke aard dan ook, behoeven de schriftelijke goedkeuring van
alle betrokken partijen, met uitzondering in mondeling overleg gewijzigde bezorgtijden.


TARIEVEN EN BETALING

1.Goedemorgen Ontbijtservice BV kan voor verrichte werkzaamheden tussentijds
per maand, per kwartaal danwel per halfjaar factureren, zulks ter keuze van
Goedemorgen Ontbijtservice BV, op basis van de feitelijk verrichte werkzaamheden,
tenzij in de offerte anders overeengekomen is. De overige ten behoeve van de
opdrachtgever gemaakte kosten, zoals reiskosten en verblijfskosten, kunnen
tussentijds worden gefactureerd aan de opdrachtgever.

2. Goedemorgen Ontbijtservice BV is ten alle tijden gerechtigd om zowel voorafgaand
aan als tijdens de werkzaamheden aan de opdrachtgever een voorschotdeclaratie
te zenden en de aanvang van haar werkzaamheden afhankelijk te stellen van
voldoening door de opdrachtgever van dat voorschot.

3. De betaling van de door de opdracht verschuldigde bedragen dient binnen
14 dagen na factuurdatum te geschieden tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

4. Indien betaling binnen de in lid 3 van dit artikel genoemde termijn niet heeft
plaatsgevonden, is vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1,5% per maand
over de hoofdsom en/of het openstaande bedrag. Voorts is Goedemorgen
Ontbijtservice BV gerechtigd 15% ten titel van buitengerechtelijke incassokosten
in rekening te brengen, zulks met een minimum van € 100,00 te vermeerderen met BTW.
Alle overige door Goedemorgen Ontbijtservice BV  voldane kosten komen eveneens
ten laste van de opdrachtgever, waaronder door Goedemorgen Ontbijtservice BV
gemaakte proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, indien de
opdrachtgever als verliezende partij in de kosten is veroordeeld.


5. Goedemorgen Ontbijtservice BV is gerechtigd haar werkzaamheden ten behoeve
van de opdrachtgever op te schorten totdat de declaratie(s) met rente en kosten
volledig is/zijn voldaan.

6. Verhogingen in de door Goedemorgen Ontbijtservice BV vastgestelde prijzen
en tarieven als gevolg van loon- en/of andere kostenverhogingen worden aan
opdrachtgever in rekening gebracht, voorzover deze niet in strijd zijn met de
door de Overheid terzake vastgestelde regelgeving.

7. Goedemorgen Ontbijtservice BV heeft het recht van retentie ten aanzien van
de in het kader van de opgedragen werkzaamheden in haar bezit zijnde bescheiden,
totdat de openstaande declaraties met rente en kosten zijn voldaan.

SURSEANCE VAN BETALING OF FAILLISSEMENT VAN DE OPDRACHTGEVER

Artikel 5
Goedemorgen Ontbijtservice BV is bevoegd de werkzaamheden te staken zonder
schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever, indien door deze surseance van
betaling is verkregen of zijn faillissement is uitgesproken, met dien verstande dat
hiervan onmiddellijke melding wordt gemaakt aan de bewindvoerder respectievelijk
de curator.

VERBOD OP VERVEELVOUDIGING EN/OF OPENBAARHEID

Artikel 6
Het auteursrecht op rapporten en overige uit de werkzaamheden van
Goedemorgen Ontbijtservice BV voortvloeiende stukken berust bij Goedemorgen
Ontbijtservice BV  Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Goedemorgen
Ontbijtservice BV en de opdrachtgever zullen geen gegevens uit en/of gedeelten
en/of uittreksels van rapporten en overige stukken, mogen worden gepubliceerd of,
op welke wijze dan ook, vermenigvuldigd.

AANSPRAKELIJKHEID


Artikel 7
1. Goedemorgen Ontbijtservice BV is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt
is door of verband houdt met diensten die ten behoeve van een opdrachtgever worden
of zijn verricht door Goedemorgen Ontbijtservice BV, haar werknemers en/of door andere
personen die door of vanwege Goedemorgen Ontbijtservice BV te werk zijn gesteld of
van wier diensten door Goedemorgen Ontbijtservice BV gebruikt is gemaakt, tenzij
Goedemorgen Ontbijtservice BV ernstige nalatigheid of grove schuld kan worden verweten.

2. De hierboven in lid 1 omschreven uitsluiting van aansprakelijkheid is mede bedongen
ten behoeve van alle personen, die door of vanwege Goedemorgen Ontbijtservice BV te
werk zijn gesteld of van wier diensten door Goedemorgen Ontbijtservice BV gebruikt is
gemaakt.

3. De opdrachtgever is gehouden Goedemorgen Ontbijtservice BV en de in voornoemde
leden van dit artikel bedoelde personen te vrijwaren terzake van vorderingen van derden.


4. De aansprakelijkheid van Goedemorgen Ontbijtservice BV is in ieder geval beperkt tot
hetgeen de verzekeringsmaatschappij terzake daadwerkelijk uitkeert. Indien de verzekeraar
niet tot uitkering overgaat, dan is de aansprakelijkheid van Goedemorgen Ontbijtservice BV 
in ieder geval beperkt tot een bedrag van het terzake in rekening gebrachte honorarium met
een maximum van  € 1150,00

GEHEIMHOUDING

Artikel 8
Goedemorgen Ontbijtservice BV verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader
van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens en
verplicht zich haar medewerkers eenzelfde geheimhoudingsplicht op te leggen,
behoudens indien Goedemorgen Ontbijtservice BV daartoe op grond van wettelijke
bepalingen niet is gehouden.

KLACHTEN

Artikel 9
Opdrachtgever dient alle klachten met betrekking tot de dienstverlening als in deze
voorwaarden bedoeld binnen acht dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk te richten
aan de directeur of, bij diens afwezigheid, zijn plaatsvervanger, bij gebreke waarvan
het klachtrecht zal zijn vervallen.

GESCHILLEN

Artikel 10
Alle geschillen tussen partijen zullen aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter
te Breda, tenzij Goedemorgen Ontbijtservice BV er de voorkeur aan geeft het geschil aan
een andere rechter ter beoordeling voor te leggen; deze bepaling beoogt geen afbreuk
te doen aan dwingende rechtelijke bepalingen omtrent de absolute en relatieve bevoegdheid.

TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 11

Op alle aan deze Algemene Voorwaarden onderworpen offertes en opdrachten en de
daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.


LAST MINUTE BESTELLING


Artikel 11
Wilt u een bestelling plaatsen voor de volgende ochtend of na kantooruren?
Informeer dan eerst op het landelijke telefoonnummer
076-5426155 (Nederland) / 0478 / 372945 (België) betrefende beschikbaarheid
voor aflevering op de door uw gewenste plaats en gewenste tijd.
Landelijk telefoonnummer is bereikbaar tot 22.00 uur.
Indien u dit verzuimd en toch een bestelling plaatst en betaald, is het niet zeker
dat wij de bestelling kunnen inplannen. Wij zullen dan geen restitutie doen van
de door uw gedane betaling maar in overleg met u een andere datum voor
aflevering bepalen.

DEPONERING

Artikel 12
De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda  onder nummer nr. 1266.
Aldus vastgesteld te Breda, 22 augustus  2008.
Goedemorgen Ontbijtservice BV
Weidehek 2, 4824 AS  Breda.
Telefoon: 076-5426155 Fax: 084-8743827
www.goedemorgenontbijtservice.nl  info@goedemorgenontbijtservice.nl